Privacybeleid

Hygitop bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hygitop bvba

Brusselsesteenweg 121
1980 Zemst

verkoop@hygitop.be
015 63 04 53

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hygitop bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– BTW nr.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hygitop bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afspraken maken omtrent de contractuele overeenkomst.

– Versturen van offertes en facturen

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hygitop bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hygitop bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hygitop bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via verkoop@hygitop.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na 
betaling van het overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.
Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer dient te voldoen.

1.2 Onze bouwpakketten dienen steeds vooraf te worden betaald, vóór
afhaling / levering.


2. De bouwheer zorgt dat hij vóór de werken de nodige stedenbouwkundige vergunningen heeft aangevraagd en indien nodig, bezit. HYGITOP construct en de handelende vennootschap HYGITOP BVBA wordt hierdoor volledig ontlast als aannemer en kan bijgevolg nooit aansprakelijk worden gesteld en dus ook niet voor de 
stedenbouwkundige overtredingen.


3. De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de 
werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. De bouwheer dient parkeermogelijkheden te voorzien voor de voertuigen van de aannemer, of te zorgen voor de nodige parkeervergunningen onmiddellijk naast de werf.
Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. De aannemer is niet aansprakelijk voor de gebreken van de ondergrond; onvoldoende droge muren, barstvorming en andere oorzaken in de ondergrond of de muren 
die schade veroorzaken aan de door de aannemer geplaatste wanden vallen buiten de aansprakelijkheid. De aannemer is enkel aansprakelijk voor een goede plaatsing van de wanden.


4. Alle verkochte en geleverde goederen, deel uitmakend van de 
transactie in totaliteit, blijven zonder enige uitzondering eigendom van de verkoper zolang het volledige bedrag niet is betaald. De verkoper zal in geval het eigendomsvoorbehoud wordt uitgeoefend, na de koper schriftelijk en aangetekend te hebben aangemaand tot betaling, zonder beperking van welke aard ook, kunnen overgaan tot ophalen van de goederen. De verkoper
mag hiervoor alle middelen inzetten die nodig zijn. Ingeval van niet-tijdige
betaling van de openstaande vorderingen, behoudt HYGITOP construct zich het recht de montagewerkzaamheden te schorsen tot volledige voldoening van de openstaande facturen. Het risico gaat over op de klant op het 
ogenblik van individualisatie van de goederen en ten allerlaatste op het ogenblik van het levering. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gepaste verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

5. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen. De ingebruikname van het gebouw wordt onweerlegbaar geacht een definitieve aanvaarding in te houden van de werken.

6. Indien de klant een gedeelte of het geheel van de bestelling weigert te laten uitvoeren of annuleert is hij in toepassing van art. 1794 en/of 1142 van het Burgerlijk Wetboek een vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het niet uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst, bovenop de betaling van hetreeds uitgevoerde gedeelte.

7. De uitvoeringstermijnen worden steeds opgegeven; indien de aannemer de hem toegestane uitvoeringstermijn overschrijdt is hij behoudens overmacht  aan de bouwheer een schadevergoeding verschuldigd van 12,39 €/werkdag, met een absoluut globaal van 2% van het bedrag van de aanneming. Deze vergoeding wordt geacht alle dusdanige schade te dekken. De vergoeding is slechts verschuldigd na en ten vroegste vanaf de aanmaning per aangetekend schrijven. Indien meerwerken worden besteld wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege met een overeenstemmende termijn verlengd.

8. Bijkomende werken die door de bouwheer of architect worden gevraagd worden in regie verrekend overeenkomstig de barema van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9. Al onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel of adres. Kortingen op contante betalingen worden niet toegestaan. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bij laattijdige betaling is de klant eveneens van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een schadeloosstelling verschuldigd van 10% met een minimum van 75 € wegens veroorzaakte administratiekosten.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. Deze clausule is opgenomen ten voordele van HYGITOP BVBA en zal het recht van HYGITOP BVBA niet beperken een vordering in te stellen voor elke andere bevoegde rechter.


10. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordenuitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.